เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั่วโลกของ JCB

เงื่อนไขการใช้งานนี้ ("เงื่อนไข") สำหรับเว็บไซต์ทั่วโลกของ JCB ("เว็บไซต์") ประกอบด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โปรดอ่านบทบัญญัติของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน

1.การยอมรับเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข โดยไม่ต้องประกาศหรือไม่มีเงื่อนไขใดๆ

2.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

JCB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากคุณ

3.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าในสื่อทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นของ JCB หรือของบุคคลที่สาม ผู้ที่มีสัญญากับ JCB ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความได้ว่าคือการให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้สื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ และชื่อทางการค้าของ JCB, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้, ชื่อโดเมนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

4.เงื่อนไขการใช้งาน

 1. 1.

  คุณสามารถดาวน์โหลดสื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

 2. 2.

  คุณจะต้องไม่ใช้ เผยแพร่ หรือโพสต์สื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานในที่สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก JCB ก่อน

 3. 3.

  คุณจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ แยกรหัสที่มาของ หรือลบข้อความประกาศลิขสิทธิ์ของสื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

 4. 4.

  คุณจะต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์โดยวิธีการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาใดๆ กับเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

5.ลิงค์

เว็บไซต์มีลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ได้รับการบริหารจัดการหรือควบคุมโดยบุคคลที่สาม การใช้งานลิงค์หรือเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้ของคุณนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ JCB จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้

6.ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

แม้ว่า JCB พยายามปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ล่าสุดอยู่เสมออย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ แต่ JCB ก็ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน หรือล่าสุด

7.การไม่พึ่งพา

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ JCB จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา ความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณผ่านการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

8.การระงับเว็บไซต์และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

JCB มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติการดำเนินงานของเว็บไซต์ รวมทั้งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว JCB จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา ความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเป็นผลมาจากการระงับหรือการยกเลิกการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

9.การจำกัดความรับผิด

ภายในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย JCB จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามและและภายใต้มูลแห่งการรับผิดชอบใดๆ ก็ตาม ได้แก่การสูญเสียกำไร การสูญเสียของค่าความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน โดยไม่คำนึงถึงว่า JCB จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

10.กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่กำกับดูแล

การใช้งานเว็บไซต์นี้และการสร้างและการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คุณตกลงที่จะยอมตามอำนาจการตัดสินของศาลเมืองโตเกียวโดยเฉพาะ ในฐานะสถานที่ยื่นคำร้องแห่งแรกในคดีที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดหรือประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณ

11.การแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

หากบทบัญญัติใดก็ตามของเงื่อนไขถูกกำหนดโดยศาลที่มีอำนาจว่าบังคับใช้ไม่ได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ด้วยเหตุผลบางประการ บทบัญญัติที่เหลือของเงื่อนไขจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินดังกล่าวและจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบต่อไป

การเข้าถึงเว็บไซต์

แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ต่อไปนี้สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์

(ณ วันที่ 30 พ.ค. 2017)

PC

ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์
ความต้องการของระบบ แนะนำ
Windows 7 Internet Explorer 9.0,11.0 Internet Explorer 11.0
Firefox 52.0~53.0.3
Chrome 56.0.2924.87~58.0.3029.110
Windows 8.1 Internet Explorer 11.0
Windows 10 Internet Explorer 11.0
OS X Safari 9.0 Safari 9.0

สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือ)

ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์
ความต้องการของระบบ แนะนำ
Android 4.2 เบราว์เซอร์มาตรฐาน -
Android 4.4 Chrome 50.0.2661.89~58.0.3029.83 Chrome
Android 5.0 Chrome 50.0.2661.89~58.0.3029.83
Android 5.1 Chrome 50.0.2661.89~58.0.3029.83
iOS 8 เบราว์เซอร์มาตรฐาน เบราว์เซอร์มาตรฐาน
iOS 9 เบราว์เซอร์มาตรฐาน
 • *

  โปรดเข้าใจว่าแม้กำลังใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ได้

ปลั๊กอิน

เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินต่อไปนี้
เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปลั๊กอินที่ด้านล่าง หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วก่อนหน้านี้
ปลั๊กอินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Adobe Reader ดาวน์โหลด Adobe Reader