เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั่วโลกของ JCB

เงื่อนไขการใช้งานนี้ ("เงื่อนไข") สำหรับเว็บไซต์ทั่วโลกของ JCB ("เว็บไซต์") ประกอบด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โปรดอ่านบทบัญญัติของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน

1.การยอมรับเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข โดยไม่ต้องประกาศหรือไม่มีเงื่อนไขใดๆ

2.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

JCB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากคุณ

3.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าในสื่อทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นของ JCB หรือของบุคคลที่สาม ผู้ที่มีสัญญากับ JCB ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความได้ว่าคือการให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้สื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ และชื่อทางการค้าของ JCB, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้, ชื่อโดเมนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

4.เงื่อนไขการใช้งาน

 1. 1.

  คุณสามารถดาวน์โหลดสื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

 2. 2.

  คุณจะต้องไม่ใช้ เผยแพร่ หรือโพสต์สื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานในที่สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก JCB ก่อน

 3. 3.

  คุณจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ แยกรหัสที่มาของ หรือลบข้อความประกาศลิขสิทธิ์ของสื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

 4. 4.

  คุณจะต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์โดยวิธีการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาใดๆ กับเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

5.ลิงค์

เว็บไซต์มีลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ได้รับการบริหารจัดการหรือควบคุมโดยบุคคลที่สาม การใช้งานลิงค์หรือเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้ของคุณนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ JCB จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้

6.ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

แม้ว่า JCB พยายามปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ล่าสุดอยู่เสมออย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ แต่ JCB ก็ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน หรือล่าสุด

7.การไม่พึ่งพา

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ JCB จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา ความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณผ่านการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

8.การระงับเว็บไซต์และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

JCB มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติการดำเนินงานของเว็บไซต์ รวมทั้งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว JCB จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา ความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเป็นผลมาจากการระงับหรือการยกเลิกการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

9.การจำกัดความรับผิด

ภายในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย JCB จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามและและภายใต้มูลแห่งการรับผิดชอบใดๆ ก็ตาม ได้แก่การสูญเสียกำไร การสูญเสียของค่าความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน โดยไม่คำนึงถึงว่า JCB จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

10.กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่กำกับดูแล

การใช้งานเว็บไซต์นี้และการสร้างและการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คุณตกลงที่จะยอมตามอำนาจการตัดสินของศาลเมืองโตเกียวโดยเฉพาะ ในฐานะสถานที่ยื่นคำร้องแห่งแรกในคดีที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดหรือประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณ

11.การแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

หากบทบัญญัติใดก็ตามของเงื่อนไขถูกกำหนดโดยศาลที่มีอำนาจว่าบังคับใช้ไม่ได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ด้วยเหตุผลบางประการ บทบัญญัติที่เหลือของเงื่อนไขจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินดังกล่าวและจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบต่อไป

การเข้าถึงเว็บไซต์

ใช้ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์ที่แนะนำร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ของคุณตามรายการด้านล่าง

(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์
PC Windows 10 Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS 10 Safari
สมาร์ทโฟน
(ไม่รวมแท็บเล็ต)
Android OS 10,11 เบราว์เซอร์สมาร์ทโฟนมาตรฐาน
iOS (iPhone) 13,14
 • *

  เมื่อเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างโดยใช้สมาร์ทโฟน เวอร์ชัน PC อาจแสดงขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง หรือในบางกรณีอาจไม่พร้อมใช้งานเลย

 • *

  แท็บเล็ตจะแสดงเวอร์ชัน PC แต่อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง หรือในบางกรณีอาจไม่พร้อมใช้งานเลย

 • *

  บางครั้ง หน้าจออาจแสดงไม่ถูกต้องหรืออาจทำงานไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ร่วมกัน ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่คุณใช้ หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ (ซึ่งอาจแก้ไขได้ด้วยการเข้าถึงไซต์อีกครั้งในภายหลังหรือจากตำแหน่งอื่น โดยการล้างแคชของอุปกรณ์ของคุณ หรือโดยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ)

 • *

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับ และการดาวน์โหลดและติดตั้งแต่ละเบราว์เซอร์ โปรดดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเบราว์เซอร์นั้น

ปลั๊กอิน

เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินต่อไปนี้
เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปลั๊กอินที่ด้านล่าง หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วก่อนหน้านี้
ปลั๊กอินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Adobe Reader ดาวน์โหลด Adobe Reader