เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั่วโลกของ JCB

เงื่อนไขการใช้งานนี้ ("เงื่อนไข") สำหรับเว็บไซต์ทั่วโลกของ JCB ("เว็บไซต์") ประกอบด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โปรดอ่านบทบัญญัติของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน

1.การยอมรับเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข โดยไม่ต้องประกาศหรือไม่มีเงื่อนไขใดๆ

2.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

JCB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากคุณ

3.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าในสื่อทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นของ JCB หรือของบุคคลที่สาม ผู้ที่มีสัญญากับ JCB ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความได้ว่าคือการให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้สื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ และชื่อทางการค้าของ JCB, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้, ชื่อโดเมนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

4.เงื่อนไขการใช้งาน

 1. 1.

  คุณสามารถดาวน์โหลดสื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

 2. 2.

  คุณจะต้องไม่ใช้ เผยแพร่ หรือโพสต์สื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานในที่สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก JCB ก่อน

 3. 3.

  คุณจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ แยกรหัสที่มาของ หรือลบข้อความประกาศลิขสิทธิ์ของสื่อใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

 4. 4.

  คุณจะต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์โดยวิธีการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาใดๆ กับเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

5.ลิงค์

เว็บไซต์มีลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ได้รับการบริหารจัดการหรือควบคุมโดยบุคคลที่สาม การใช้งานลิงค์หรือเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้ของคุณนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ JCB จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้

6.ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

แม้ว่า JCB พยายามปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ล่าสุดอยู่เสมออย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ แต่ JCB ก็ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน หรือล่าสุด

7.การไม่พึ่งพา

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ JCB จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา ความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณผ่านการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

8.การระงับเว็บไซต์และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

JCB มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติการดำเนินงานของเว็บไซต์ รวมทั้งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว JCB จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา ความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเป็นผลมาจากการระงับหรือการยกเลิกการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

9.การจำกัดความรับผิด

ภายในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย JCB จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามและและภายใต้มูลแห่งการรับผิดชอบใดๆ ก็ตาม ได้แก่การสูญเสียกำไร การสูญเสียของค่าความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน โดยไม่คำนึงถึงว่า JCB จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

10.กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่กำกับดูแล

การใช้งานเว็บไซต์นี้และการสร้างและการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คุณตกลงที่จะยอมตามอำนาจการตัดสินของศาลเมืองโตเกียวโดยเฉพาะ ในฐานะสถานที่ยื่นคำร้องแห่งแรกในคดีที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดหรือประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณ

11.การแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

หากบทบัญญัติใดก็ตามของเงื่อนไขถูกกำหนดโดยศาลที่มีอำนาจว่าบังคับใช้ไม่ได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ด้วยเหตุผลบางประการ บทบัญญัติที่เหลือของเงื่อนไขจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินดังกล่าวและจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบต่อไป

การเข้าถึงเว็บไซต์

ใช้ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์ที่แนะนำร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ของคุณตามรายการด้านล่าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2024)

ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์
PC Windows 10,11 Microsoft Edge
Windows 10 Google Chrome
Firefox
Mac OS 14 Safari
สมาร์ทโฟน
(ไม่รวมแท็บเล็ต)
Android OS 13,14 เบราว์เซอร์สมาร์ทโฟนมาตรฐาน
iOS (iPhone) 16,17
 • *

  เมื่อเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างโดยใช้สมาร์ทโฟน เวอร์ชัน PC อาจแสดงขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง หรือในบางกรณีอาจไม่พร้อมใช้งานเลย

 • *

  แท็บเล็ตจะแสดงเวอร์ชัน PC แต่อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง หรือในบางกรณีอาจไม่พร้อมใช้งานเลย

 • *

  บางครั้ง หน้าจออาจแสดงไม่ถูกต้องหรืออาจทำงานไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ร่วมกัน ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่คุณใช้ หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ (ซึ่งอาจแก้ไขได้ด้วยการเข้าถึงไซต์อีกครั้งในภายหลังหรือจากตำแหน่งอื่น โดยการล้างแคชของอุปกรณ์ของคุณ หรือโดยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ)

 • *

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับ และการดาวน์โหลดและติดตั้งแต่ละเบราว์เซอร์ โปรดดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเบราว์เซอร์นั้น

ปลั๊กอิน

เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินต่อไปนี้
เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปลั๊กอินที่ด้านล่าง หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วก่อนหน้านี้
ปลั๊กอินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Adobe Acrobat Reader ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader